Privacyverklaring

 Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Julka Dingemans, als uw behandelde therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht. Om u dossier zorgvuldig bij te kunnen houden en om u facturen te kunnen sturen heb ik gegevens van u nodig. Ik beperk de registratie zo veel mogelijk, zodat u alleen gegevens deelt die noodzakelijk zijn. Om transparant te zijn over de wijze waarop ik om ga met u persoonsgegevens en om te voldoen aan de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) heb ik het privacy beleid hieronder beschreven.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u ter beschikking heeft gesteld. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij over te dragen. Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

Inzage

U heeft het recht op inzage in uw dossier en mag hierom vragen. Het digitale dossier blijft eigendom van Haptotherapie Lingewaard, Julka Dingemans.

 

Rectificatie

U heeft het recht om bij onjuiste gegevens deze te laten verbeteren.

 

Verwijdering

U heeft het recht om te vragen om verwijdering van uw dossier. Als u niet langer wilt dat uw gegevens bewaard blijven, dan kunt u dit schriftelijk aangeven, per mail. Als u gebruik maakt van uw recht om uw dossier te verwijderen, zal ik uw dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en telefoonnummer). Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en moeten zeven jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Als u vraagt om verwijdering is behandeling vanaf dat moment niet meer mogelijk, omdat er tijdens een behandeling een dossier wettelijk moet worden bijgehouden, dat kan alleen met uw toestemming. 

Overdragen

U heeft het recht aan te geven dat u gegevens worden overgedragen aan uzelf of aan een derde partij. Uw gegevens worden nooit op mijn initiatief aan een derde verstrekt voor welke doeleinde dan ook, alleen als u hier zelf om vraagt en schriftelijk toestemming voor geeft. We maken dan duidelijke schriftelijke afspraken over welke informatie met wie gedeeld mogen worden.

 

Welke gegevens worden er verwerkt, waar en waarvoor?

De gegevens die worden vastgelegd worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij nodig zijn, namelijk in het teken van de behandeling. Deze gegevens worden vastgelegd in het digitale cliëntendossier. Een klein deel van de gegevens uit u dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

De gegevens die ik vastleg zijn:

– Naam, adres, telefoonnummer: om te kunnen communiceren over te maken afspraken en t.b.v. de facturatie, die moet voldoen aan de richtlijnen van de belastingdienst.

. Geboortedatum en geboorteplaats: ter identificatie en om de leeftijd te weten.

– Geslacht: het is niet verplicht deze informatie te verstrekken.

– Mailadres: om te kunnen communiceren over te maken afspraken, het sturen van de factuur.

– Huisarts en/of andere behandelaren: als u ook andere behandelingen volgt, is het belangrijk om dat te weten. Ook kan het soms goed zijn om de behandelingen op elkaar af te stemmen. De huisarts is belangrijk als er sprake is van psychische en/of lichamelijke klachten/problemen. We bespreken dan samen of dat bij u van toepassing is en of het belangrijk is dat ik gegevens heb van uw huisarts of medebehandelaar. Als dat het geval is, zal ik u ook vragen om, schriftelijk toestemming te verlenen om met de huisarts of medebehandelaar contact op te nemen.

– Behandelplan: om een richtlijn te hebben in de behandeling en die te bewaken.

– Sessieverslagen: om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.

– Afspraken data in het digitale dossier: ter registratie voor het opvolgen van afspraken, de facturatie en monitoring van de behandeling.

– Informatie aan derden wordt uitsluitend verstrekt met uw schriftelijke toestemming. Als u mij verzoekt om bijvoorbeeld contact te hebben met uw huisarts of een andere behandelaar, dan zal ik u vragen hier een formulier voor te tekenen. Dit formulier wordt gescand en in uw digitale dossier bewaard, de papieren versie krijgt u zelf mee.

 

Bewaartermijn

Haptotherapie Lingewaard bewaart uw dossier 15 jaar na beëindigen van de behandeling.  Tenzij u de toestemming hiervoor intrekt. In dat geval zal ik het dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie deze blijft maximaal 7 jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Haptotherapie Lingewaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het digitale dossier en de administratie is beveiligd met een wachtwoord. Hebt u desondanks klachten en vragen over de verwerking van uw gegevens, laat dit dan direct weten en neem contact met mij op via 06-44042137 of via julka@dingemans.nl